Informácia o používaní respirátorov na prekrytie horných dýchacích ciest na pracoviskách (Nové pravidlá od 14. marca 2022)

Iné diskusie (NP PERD)
14. marca 2022
Titulná strana knihy Reforming disability assessment (K. Repková, 2022)
Nová publikácia: Reforming Disability Assessment. Implications for Social Work as Human-Rights Profession (Kvetoslava Repková, 2022)
17. marca 2022

Informácia o používaní respirátorov na prekrytie horných dýchacích ciest na pracoviskách (Nové pravidlá od 14. marca 2022)

Ilustračné foto - respirátor

Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 29/2022 V. v. sa s účinnosťou od 14. marca 2022 zmierňujú pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest osôb nachádzajúcich sa na verejnosti v interiéri alebo exteriéri, ktoré sa vzťahujú aj na zamestnancov pri výkone ich práce.

Vyhláškou sa nariaďuje všetkým osobám, vrátane zamestnancov pri výkone práce, riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov, prostriedkoch verejnej dopravy, taxislužbách alebo inej preprave s osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti.

Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých výpočet priamo uvádza vyhláška č. 29/2022. Aktuálnou vyhláškou sa oproti predchádzajúcej úprave zaviedla výnimka z používania respirátora v interiéri aj pre zamestnancov vystupujúcich na tlačových konferenciách pre novinárov a zamestnancov účinkujúcich v spravodajských a publicistických programoch. Títo zamestnanci nie sú povinní na verejnosti v interiéroch budov používať prekrytie horných dýchacích ciest.

Použitie respirátora v interiéroch možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade týchto zamestnancov:

  • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
  • zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
  • zamestnancov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnancov s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu,
  • zamestnancov, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora.

Zo znenia vyhlášky vyplýva, že pravidlá nahradenia respirátora inou preventívnou ochrannou pomôckou na verejnosti v interiéri platia aj po 14. marci 2022 naďalej v nezmenenej podobe.

Vyhláškou dochádza taktiež k zmene pravidiel upravujúcich povinnosť osôb, vrátane zamestnancov pri výkone práce, prekryť horné dýchacie cesty použitím respirátora na verejnosti v exteriéri.

Oproti predchádzajúcej úprave sa aj v tomto prípade rozšíril okruh zamestnancov, ktorí nemusia používať na verejnosti v exteriéri respirátor, o zamestnancov vystupujúcich na tlačových konferenciách pre novinárov a zamestnancov účinkujúcich v spravodajských a publicistických programoch. Úplný výpočet zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje výnimka, uvádza priamo vyhláška č. 29/2022. Viac na:  https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_29.pdf

Podľa vyhlášky č. 29/2022 aj osoby nachádzajúce sa na verejnosti v exteriéri na hromadných podujatiach sú povinné si riadne prekryť horné dýchacie cesty použitím respirátora. Novou vyhláškou sa oproti predchádzajúcej úprave zaradili medzi osoby, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, aj zamestnanci vystupujúci na tlačových konferenciách pre novinárov. Úplný výpočet zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje výnimka z prekrytia horných dýchacích ciest na hromadných podujatiach, uvádza vyhláška.

Vyhláškou č. 29/2022 V. v. sa rušia tieto vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR:

  • vyhláška č. 3/2022 V. v. v znení vyhlášky č. 27/2022 V. v., ktorou sa nariaďovali opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest v období od 19. januára 2022 do 13. marca 2022,
  • vyhláška č. 24/2022 V. v., ktorou sa nariaďovali opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí v období od 26. februára 2022 do 13. marca 2022,
  • vyhláška č. 25/2022 V. v., ktorou sa nariaďovali opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok v období od 26. februára do 13. marca 2022.

Zrušením vyhlášok č. 24/2022 V. v. a 25/2022 V. v. sa tak s účinnosťou od 14. marca 2022 rušia režimové opatrenia a kapacitné obmedzenia pri hromadných podujatiach a súčasne režimové opatrenia a obmedzenia otváracích hodín prevádzok určených pre verejnosť.

Vypracovala: RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., výskum v oblasti BOZP a pracovných podmienok

Ilustračné foto: naipo.de, www.unsplash.com