Analýza dát o dostupnosti a prepojení služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti na Slovensku (Darina Kválová, Martina Mičicová Ľuptáková, 2024)

IVPR logo
IVPR v médiách – apríl 2024
9. apríla 2024
Publikácie a aktuality Eurofound – 2024 (výber)
15. apríla 2024

Analýza dát o dostupnosti a prepojení služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti na Slovensku (Darina Kválová, Martina Mičicová Ľuptáková, 2024)

Titulná strana výskumnej správy Analýza dát o dostupnosti a prepojení služieb včasnej intervencie (D. Kválová, M. Mičicová Ľuptáková, 2024)

Podpora rodín s deťmi s rizikovým vývinom/so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného prostredia je v súčasnosti na Slovensku realizovaná v rámci troch rezortov, pričom nie je navzájom dostatočne koordinovaná. Cieľom výskumnej úlohy je podporiť nastavenie optimálneho modelu týchto služieb vypracovaním analýzy vybraných ukazovateľov o poskytovaní služieb rodinám s deťmi do 7 rokov veku. Výskumná úloha je realizovaná v dvoch etapách. Predkladaný materiál je výstupom z 1. etapy a zameriava sa na popis teoretických východísk a platnej legislatívy v kontexte dostupnosti a prepájania služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti. Zároveň obsahuje analýzu dostupných štatistických dát o týchto službách v SR. V rámci nasledujúcej 2. etapy výskumnej úlohy bude realizovaný dotazníkový prieskum medzi rodičmi detí so zdravotným znevýhodnením o využívaní služieb včasnej intervencie a ranej starostlivosti, ako aj rozhovory s vybranými poskytovateľmi týchto služieb a ďalšími relevantnými aktérmi, s cieľom návrhu odporúčaní pre ďalší rozvoj v tejto oblasti.